انجمن متخصصین طب اورژانس ایران
انجمن متخصصین طب اورژانس ایران

وبینار‌های وبینار ها

خاتمه یافته
وبینار چالش های تشخیصی درمانی تنگی نفس در بخش اورژانس در پاندمی کووید 19
وبینار چالش های تشخیصی درمانی تنگی نفس در بخش اورژانس در پاندمی کووید 19